Поиск по сайту
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

vstupi.jpg

vznosy1.jpg

Pomogi.jpg

Chizh-PG.jpg

Veterinar.jpg

BG.jpg
baner_Sturman.gif


 The Russian Far East III: Southern Primorye in June

The Russian Far East III: Southern Primorye in June

The Far East: Southern Primorye in June

From Khabarovsk, I travelled further south to Primorsky krai. Early in the morning I stepped off the train in Spassk-Dalny (about 40000 inh.) and headed out to the great lake Khanka, which straddles the border with China. The lake is surrounded by open landscape with extensive agricultural fields, paddy fields and marshes. The water level was unusually high and many beachfront roads were impassable. A Common (Ring-necked) Pheasant (subspecies pallasi) (Фазан) was seen at the roadside and in the far distance, from a relatively high observation point, we saw White-naped Crane (Даурский журавль) and Red-crowned Crane (Японский журавль). Over a marsh the air was full of White-winged Terns (Белокрылая крачка) flying in southerly direction along the lakeshore. Among them were some Whiskered Terns (Белощёкая крачка) and several Common Terns (Речная крачка). In the bushes at the water's edge there were Common Reed Buntings (Камышовая овсянка) and Japanese Reed Bunting (Рыжешейная овсянка). A Eurasian Bittern (Большая выпь) was booming, Northern Lapwings (Чибис) and a few Eastern Marsh Harriers (Восточный лунь) were sighted. A Pallas's Grasshopper Warbler (Певчий сверчок) flew across the road and a Muskrat swam in a pond.

The small village of Gaivoron lies on a forested hill on the open plain to the east of lake Khanka. Here I observed the Black-faced Bunting (Седоголовая овсянка), a fairly common species in the Far East, but more exciting was the encounter with an Asian Paradise-flycatcher (Райская мухоловка). It attracted my attention thanks to a characteristic call, but it kept well hidden among the leaves. It moved quickly around in the trees and I only got a glimpse of it as it flew away. The Red-rumped Swallow (Рыжепоясничная ласточка) was the local ”house swallow” and as such quite tame, but I saw it as well in the Amur region and more frequently, further south in Primorsky krai.

An excursion among the more or less abandoned rice fields was very rewarding. Grey heron (Серая цапля) and Great Egret (Большая белая цапля) were common, as well as Oriental Stork (Дальневосточный аист). There was also a Black-crowned Night Heron (Кваква) and a Shrenk’s Bittern (Амурский волчок). Black-winged Stilts (Ходулочник) had placed their nests on old huts of Muskrat. An Eastern Spot-billed Duck (Чёрная кряква) was flushed and in a willow a Chinese Penduline-tit (Китайский ремез) was building its nest.

On the final leg of this journey, I went by bus to Vladivostok. The following day I went by city bus across the bridge to Russky Island. I stepped off at the new university campus, strolled about in the park separating the buildings from the water’s edge, and then walked south along the beach a few kilometres. It drizzled all the time. In the park I saw some White Wagtails (Камчатская трясогузка), very elegant, with black back, black eyestripe and white wings (subspecies lugens). A number of Black-tailed Gulls (Чернохвостая чайка) searched for worms on the lawns or flew back and forth along the beach. I also saw a single Slaty-backed Gull (Тихоокеанская чайка) and on a rock far from land rested a couple of cormorants, probably Japanese Cormorants (Японский баклан).

The next day I went with a guide along the coast in the direction of North Korea. First stop was in the early dawn at a some abandoned and overgrown rice paddies. The birds were singing intensely and a Mandarin Duck (Мандаринка) flew by. Further south, we left the main road and went down to a reedy lake with views over the expanse of marshlands and distantly, the city of Vladivostok on the other side of the bay. At this lake a new acquaintance awaited me, the Manchurian Bush Warbler (Короткокрылая широкохвостка). It is said to be very reclusive, but here were several individuals, clearly visible, performing their interesting, ventriloquial song. The common species in the reed beds was the Black-browed Reed Warbler (Чернобровая камышевка), and in bushy areas on higher ground, I met the Ashy Minivet (Серый личинкоед), Red-rumped Swallows (Рыжепоясничная ласточка) and Chinese Grosbeaks (Малый черноголовый дубонос). We continued on the main road, drove through the protected forest area in the ”Land of Leopards”. There are a little less than a hundred leopards in the area, adjacent to a protected area on the chinese side. Then we went out to the coast to a rather deserted tourist village with a sandy beach. On the coast, I saw a Common Sandpiper (Перевозчик), but otherwise few birds. Probably, bird activity was low due to the midday heat.

On the way to the airport the last day, I made a detour to the botanical garden and its associated woodland, situated some ten kilometers north of the city centre.


Fjärran Östern: Södra Primorye i juni

Från Chabarovsk reste jag vidare söderut till Primorskij kraj. Tidigt på morgonen steg jag av tåget i Spassk-Dalnyij (ca 40000 inv.) och åkte ut i riktning mot den stora sjön Chanka (Khanka) som delvis ligger i Kina. Sjön omges av öppna landskap med vidsträckta jordbruksfält, risfält och sumpområden. Vattenståndet var ovanligt högt och många strandnära vägar var ofarbara. Vid vägkanten gick en fasantupp (underarten pallasi) och på långt avstånd, från relativt hög observationspunkt, sågs glasögontrana och japansk trana. Närmare sjön, intill en sumpmark, var luften full av vitvingade tärnor som flög i sydlig riktning. Bland dem sågs enstaka skäggtärnor och åtskilliga fisktärnor. I buskar vid strandkanten fanns sävsparv och amursävsparv. Rördrommen tutade, tofsvipor och några brokiga kärrhökar siktades. Längs en knappt farbar väg skrämde vi upp några starrsångare och en bisamråtta simmade i en vattensamling.

Den lilla byn Gaivoron ligger som en skogsbeklädd ö på en höjd i det öppna slättlandet öster om sjön. Här noterade jag gråhuvad sparv, en ganska vanlig art i Fjärran Östern, men mer spännande var mötet med en asiatisk paradisflugsnappare. Jag uppmärksammade den tack vare ett karakteristiskt lockläte, men den höll sig väl dold bland löven. Den förflyttade sig snabbt omkring i träden och jag fick inte syn på den förrän den i snabb flykt drog vidare till ett annat område. Rostgumpsvalan var den lokala ”hussvalan” och som sådan totalt oskygg, men den såg jag även i Amurregionen och mer allmänt, längre söderut i Primorskij kraj.

En utflykt bland traktens mer eller mindre övergivna risfält var mycket givande. Gråhäger och ägretthäger var vanliga, liksom amurstork. Där fanns även natthäger och Shrencks dvärgrördrom. Styltlöpare hade placerat sina bon på gamla bisamråtte-hyddor. En östlig fläcknäbband skrämdes upp och i en pil invid en kanal häckade kinesiska pungmesar.

Så var det dags för den sista etappen på denna resa, med buss till Vladivostok. Därifrån gjorde jag följande dag en utflykt med stadsbuss över den några år gamla bron till Russkij Island. Jag steg av vid det nya universitetscampus, vandrade omkring i parken nedanför och sedan bortåt längs stranden några kilometer. Det duggregnade hela tiden. I parken sprang sädesärlor omkring, mycket eleganta med svart rygg, svart ögonstreck och vita vingar (underarten lugens). En mängd svartstjärtade måsar gick och plockade mask på gräsmattorna och flög förbi längs stranden. Jag såg även en enda skiffertrut och på en sten långt ute i havet satt ett par skarvar, troligtvis japanska skarvar.

Nästa dagsutflykt gick med en guide utefter kusten söderut i riktning mot Nordkorea. Första anhalt i tidig gryning vid några övergivna och övervuxna risfält. Fågelsången var intensiv och i övrigt noterades bl.a. mandarinand. Längre söderut tog vi av från huvudvägen och åkte ned till en slättsjö med utsikt över vidsträckta sumpmarker och i fjärran, på andra sidan havsviken, Vladivostoks bebyggelse. Vid sjön väntade en spännande bekantskap, den manchuriska cettian. Den sägs vara mycket tillbakadragen, men här satt flera exemplar väl synliga och sjöng sin märkliga ”buktalande” sång. Ute i sumpmarkerna dominerade den svartbrynade rörsångaren och i buskmarkerna ovanför mötte jag grå minivett, rostgumpsvalor och mindre maskstenknäck. Vi fortsatte sedan på huvudvägen och åkte genom skogsområdet ”Land of Leopards”. Det lär finnas knappt ett hundratal leoparder i det skyddade skogsområdet, som gränsar till ett angränsande reservat på den kinesiska sidan. Därefter ut till kusten till en än så länge ganska öde turistby med sandstrand. Vid kusten såg jag en drillsnäppa, men i övrigt få fåglar. Förmodligen var aktiviteten låg i middagsvärmen.

På väg till flygplatsen sista dagen gjorde jag en avstickare till botaniska trädgården och dess tillhörande skogsområde, ett tiotal km norr om Vladivostoks stadskärna.

Фото:
© 2003-2024 Союз охраны птиц России
Создание сайта - Infoday Media