Поиск по сайту
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

vstupi.jpg

vznosy1.jpg

Pomogi.jpg

Chizh-PG.jpg

Veterinar.jpg

BG.jpg
baner_Sturman.gif


 The Russian Far East II: Khabarovsk, early June

The Russian Far East II: Khabarovsk, early June

The Far East: Khabarovsk in early June

Fr om the Amur region, I travelled on the Trans-Siberian railway to Khabarovsk, which is the administrative center of the province (krai) with the same name, after the explorer and adventurer Yerofey Pavlovich Khabarov. From here, the Amur river flows north towards the exit into the Okhotsk sea, while the border with China stretches south along the Ussuri, a tributary of the Amur.

I visited the ecological reserve ”Big Khekhtsir” (Большехехцирский заповедник) and its northern entrance at the village Bychiha. The reserve includes about 450 square kilometers, mostly of forest land, and named after the mountain ridge that stretches through the area, with the highest point at almost 1000 m asl. To the west, the reserve is bordering the Ussuri river and China and elsewhere it is surrounded by low terrain and partly cultivated grasslands.

At lower levels the forest consists mostly of deciduous trees and has great similarities with the forest reserve I visited in the Amur region. At higher levels, which I did not visit, coniferous forest dominates. Before establishment of the reserve in 1963, the forest was cut over for valuable timber, but since then it has recovered well, regaining virgin-forest qualities. However, the medicinal herb Ginseng is still very rare after the previously intensive collection.

The bird fauna has many similarities with the one I met in the Amur region, but some of those species are absent, and other species are more common than further north. In the village on the outskirts of the reserve, I saw Daurian Redstart (Сибирская горихвостка) and Thick-billed Warbler (Толстоклювая камышевка), in the (unkempt) forest outside the reserve were observed Oriental Dollarbird (Восточный широкорот) and Blue-and-white Flycatcher (Синяя мухоловка). The trails into the nature reserve follow the valleys along small streams. At lower levels, wh ere the forest grew tall with a shaded shrub layer, I frequently heard a high-pitched, vibrant, insect-like churring, increasing in volume. It was difficult to locate the sound, but at one point I was able to photograph the skulking source, the Asian Stubtail (Короткохвостка), who was quite tame. The Japanese Grosbeak (Большой черноголовый дубонос), on the other hand, usually kept high in the canopy, and attracted attention by its strong, melodious whistling.

The same species of ”leaf warbler” (пеночка) which I earlier observed in the Amur region, were also present here, but the Pale-legged Leaf Warbler (Бледноногая пеночка) was more common, especially along streams at somewhat higher altitudes. The Yellow-throated Bunting (Желтогорлая овсянка) was another common forest inhabitant. For the first time, I was able to photograph an Oriental Cuckoo (Глухая кукушка), whose identity was confirmed with the help of its call.

In the reserve and its surroundings there are also many small and large mammals, including the rare Tiger, as well as various reptiles, amphibians, insects, plants, etc . The biological diversity is great.


Fjärran Östern: Chabarovsk i början av juni

Från Amurregionen reste jag vidare på Transsibiriska järnvägen till Chabarovsk, som är administrativt centrum i provinsen (kraj) med samma namn, efter utforskaren och äventyraren Jerofej Pavlovitj Chabarov. Härifrån fortsätter Amurfloden norrut mot utloppet i Ochotska havet, medan gränsen mot Kina går söderut längs Ussuri, en biflod till Amur.

Jag besökte det ekologiska reservatet ”Stora Chechtsir” (Большехехцирский заповедник) och dess norra entré vid byn Bytjicha. Reservatet omfattar ca 4 ½ kvadratmil, till största delen skogsmark och har namn efter den bergsrygg som sträcker sig genom området, med högsta punkten nästan 1000 m ö h. I väster gränsar reservatet till Ussurifloden och Kina och i övrigt är det omgivet av lågland med delvis uppodlade gräsmarker.

På lägre nivåer består skogen mest av lövträd och har stora likheter med det skogsreservat jag besökte i Amurregionen. På högre nivåer, som jag dock inte besökte, dominerar barrskog helt. Innan reservatet bildades 1963 var skogen genomhuggen för timmer, men sedan dess har den återhämtat sig bra och har åter urskogskvaliteter. Medicinalväxten Ginseng är dock alltjämt mycket sällsynt efter tidigare intensiv insamling.

Fågelfaunan har stora likheter med den jag mötte i Amurregionen, men några arter saknades och andra arter var här vanligare än längre norrut. Vid bebyggelse i utkanten av reservatet såg jag svartryggig rödstjärt och tjocknäbbad sångare, i (vildvuxen) skog utanför reservatet dessutom rödnäbbad blåkråka och blåvit flugsnappare. Stigarna in i reservatet följer dalgångarna längs små vattendrag. På lägre nivåer, där skogen var högvuxen med ett skuggigt buskskikt hördes ofta ett högfrekvent, pulserande svirrande som tilltog i styrka. Det var svårt att lokalisera ljudet, men vid ett tillfälle kunde jag fotografera sångaren, en manchurisk stubbstjärt, som var alldeles oskygg. Den större maskstenknäcken höll däremot till högt uppe i trädkronorna och drog till sig uppmärksamhet genom sitt starka flöjtande.

Samma arter av ”lövsångare” som jag observerade i Amurregionen förekom även i detta reservat, men drillsångaren var betydligt vanligare här, särskilt lite högre upp i dalgångarna, längs vattendragen. Även praktsparven var allmänt förekommande i skogen. För första gången fick jag möjlighet att fotografera en tajgagök, vars identitet kunde konfirmeras med hjälp av spellätet.

I reservatet och dess omgivningar finns även många däggdjur, inklusive den sällsynta tigern, samt diverse reptiler, amfibier, insekter, växter, mm. Den biologiska mångfalden är stor.

Фото:
© 2003-2024 Союз охраны птиц России
Создание сайта - Infoday Media